Как поменять валюту на Биномо делаем это просто

Рейтинг честных и прибыльных брокеров бинарных опционов за 2020 год:

แทงบอลออนไลน์ สมัครเล่นคาสิโน สล็อต หวยออนไลน์

ศูนย์รวม พนันกีฬา สมัครง่าย เกมส์สล็อต หวยออนไลน์ มวย เล่นง่าย จ่ายคล่อง บริการจริงใจ รับโปรโมชั่นฟรี สมัครเล่นคาสิโน เล่นบนมือถือ สะดวกสบาย

Page Not Found

Unfortunately, the page you were going to appears to be missing. Use the search below to try finding it.

v7: v8: Несколько функциональных валют в МСФО. Что делать?(II раунд)

Я Собеседник

Задача.
1. Учет хоз.деятельности нерезидентов в «их» валюте (для одного — ЕВРО, для второго — . какая-то исчо)
2. Транспонирование учета «наших» в формат международных стандартов (с функциональной валютой — USD)
3. Консолидация в единой функциональной валюте (USD)
4. Представление консолидированных данных в презентационной валюте (РУБ, ГРН, USD и т.д.). С отображением курсовых разниц возникающих при презентации данных та соответствующих счетах учета

Как сделать типовыми методами?

Собеседник Собеседник

(3)
. Для всех операций по плану и факту указывается валюта операции из справочника валют, т.е. валюта измерения конкретной операции и сумма для нее. Одна из валют для управленческого плана счетов является твердой. При задании курсов валют, курсы могут быть приведены к твердой валюте управленческого плана счетов, а также к любой другой валюте.

ключевая фраза » в твердой валюте управленческого плана счетов»
«твердая валюта» упр.учета одна для всех разрезов аналитики?
тогда в чем разница? 1с я больше люблю . :)

(0) Ни одна из имеющихся конфигураций по МСФО самой фирмы 1С (УПП, Консолидация ПРОФ) или «1С-Совместимо» (от франчайзи Рарус, БИТ, Хомнет) не поддерживает этот функционал => типовые методы отсутствуют => перекручивай то, что купил.

P.S. Если ещё ничего не купил, меня есть такое решение на «1С:Бухгалтерия 8.1».

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:
Собеседник Собеседник Собеседник

(4) У меня на данной компоненте решение МСФО, Украина+Россия+Казахстан — в каждой стране разные конфигурации, разные валюты.

Отчетность формируется в локальной валюте каждой страны + в валюте МСФО для локальной страны + Валюте сведения отчетности.

Спишитесь с разработчиком, думаю он лучше ответит о возможностях.

Собеседник Собеседник Собеседник Собеседник

shuhard
>>подними, конец декабря — время у всех поболе, чем в первый раз
да и практика у RayCon в МСФО богатая.

Сорри, а кто(что) такой RayCon?

Собеседник Собеседник Собеседник

(22) Здо’рово! Глядишь, и свою разработку потом продавать нам будете. :)

Честно говоря, я не понял, как в Йокселе можно вести учёт? Это же просто инструментарий для передачи из 1С в Excel группировок в отчетах.

Если трансформационная и консолидационная модели в Excel уже настроены, могу помочь с передачей данных в эти модели из 1С в Excel — есть инструментраий, который по сути позволяет получать любой уровень степени детализации от проводок (как в методе параллельного учета) до постатейной перекладки (как в методе трансформации отчетности). Вся настройка мэппинга осуществляется в Excel на уровне пользователя. Для облегчения учета ОС и НМА в 1С можно будет встроить «непараллельный» расчета амортизации МСФО. Такое решение обойдётся гораздо дешевле как своего собственного, так и любого тиражного.

Обратите своё внимание:  Бинарные опционы Черкесск
Собеседник

(27) Несмотря на то, что терминология параллельного учета в России устоялась ещё лет 15 назад в те древние времена, когда «Большая Четвёрка» ещё было «Большой Шестёркой», многие её не знают, т.к. предметная область довольно-таки узкая. Сейчас на рынке решений для МСФО появляются всё новые и новые игроки которые не знают терминологии и оперируют либо 1С-овской (например, «валюта регламентированного учета»), либо своею собственной. Достаточно посмотреть №7 «Корпоративных Финансов», чтобы понять, что ни автор, ни большинство разработчиков не владеют терминами предметной области. Во избежание ненужных споров даю маленький ликбез, который, я надеюсь, поможет вникнуть в специфику учета МСФО и избежать недопонимания с финансовыми контролерами и аудиторами по МСФО.

1. ТРАНСФОРМАЦИЯ, она же ПЕРЕКЛАДКА отчетности — подготовка финансовой отчетности по МСФО на основе уже СОСТАВЛЕННОЙ отчетности РСБУ. Для этого, как правило, используются трансформационные таблицы в MS Excel.

2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УЧЕТ — название способа учета, когда проводки делаются в две бухгалтерские книги: РСБУ и МСФО. Название метода достаточно условное, т.к. он включает две составляющих:
а) собственно параллельный учет (по мэппингу) — учет по схожим стандартам РСБУ и МСФО, когда проводки делаются в разные бухгалтерские книги по запараллеленным посредством мэппинга счетам РСБУ со счетами МСФО;
б) «непараллельный», он же «двойной» или «независимый» учет (без мэппинга) — учет по несхожим стандартам РСБУ и МСФО, когда проводки делаются независимо в разные бухгалтерские книги. В частности, порознь учитываются: курсовые разницы, ОС, НМА, лизинговые операции, закрытие периода и т.п. Для таких операций, как правило, требуется создание специальных документов, порождающих только проводки МСФО.

3. МЭППИНГ — таблица соответствий между счетами РСБУ и счетами МСФО. В привязке к структуре 1С мэппинг делается несколькими способами:
а) «счет -> в счет» — соответствие счета РСБУ со счетом МСФО. Пример: денежные счета.
б) «субконто -> в счет» — соответствие субконто на счете РСБУ со счетом МСФО. Пример: счета затрат.
в) «реквизит субконто -> в счет» — соответствие реквизита субконто на счете РСБУ со счетом МСФО. Пример: основные средства по реквизиту «Группа ОС по МСФО».

4. ТРАНСЛЯЦИЯ, она же КОНВЕРТАЦИЯ или ОТОБРАЖЕНИЕ — метод проецирования проводок РСБУ в МСФО на основе мэппинга. Трансляция бывает двух видов:
а) онлайн трансляция — параллельная разноска в различные бухгалтерские книги в момент разноски документа.
б) групповая трансляция за период — пакетная обработка документов, формирующая проводки МСФО на основе ранее сформированных документами проводок РСБУ.

Конечно, этими терминами предметная область не ограничивается, но для начала, я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы начать говорить на одном — общепринятом в мировой практике — языке.

Обратите своё внимание:  Бесплатные сигналы для бинарных опционов от трейдеров Winoptionsignals

В заключение замечу, что любой проект по параллельному учету МСФО всегда включает три составляющих:
а) трансформация отчетности (для формирования остатков по счетам МСФО)

Собеседник

(28)
чесс слово — начал с матчасти, но все равно — большое спасибо.:)

Отстраняемся от рег. учета(российского или, в моем случае, украинского)
Все так хорошо, что методика ведения описанная в IFRS полностью удовлетворяет и нас и гос. органы. Т.е. ни ТРАНСФОРМАЦИЯ ни ТРАНСЛЯЦИЯ не используются.

У нас есть единая база данных в которой мы ведем учет(МСФО) по следующим объектам(организациям):
база одна, потому что все эти компании входят в «единый» холдинг.
и управление и «учет» находится «в одном месте».
контрагенты общие, задачи общие.
почему разделено на отдельные юр.лица?
есть деятельность в разных странах.
+ в стране(грн) есть необходимость в разделении налогообложения по проектам.

Ладно. долго все это писать. Да Вы и сами все знаете. :)

Суть в следующем.
Считаю, что консолидированные данные должны записываться в регистры учета полностью (т.е. параллельно с основным учетом по организации) а не только в части процедур консолидации (элиминирование внутригрупповых операций, расчет гудвилла, расчет накопленого капитала, расчет прав меньшинства)

ведь
а если валюта учета и валюта консолидации различны?

У меня просто «напросились» доп измерения по регистру бухгалтерии для МСФО хотел обсудить. начал с функциональной валюты :)

(29) Задача ведения учета только по МСФО не поддерживается ни одним тиражным решением 1С, обеспечивающим принципиальную возможность ведения МСФО. Все программы формируют данные МСФО на основе локальных проводок.
Нам в своё время пришлось реализовывать подобный учет на 1С 7.7 в телекоммуникационном холдинге, но у нас задача была попроще — в единой валюте для всех компаний.

>а если валюта учета и валюта консолидации различны?
>У меня просто «напросились» доп измерения по регистру бухгалтерии для МСФО

В принципе, идея верная: если нужны суммы в трёх разных классах валютах, то, естественно, все три надо где-то хранить. Стандартная поставка хранит только две суммы: в функциональной валюте и в валюте операции. Тебе надо будет добавить ещё и третью валюту — общекорпоративную (репортинговую). При таком подходе ты всегда сможешь формировать отчетность по каждой компании и в функциональной валюте, и в репортинговой. Ну, и, разумеется, собирать консолидированную отчетностьв репортинговой валюте.

Очевидно, что понадобится рассчитывать кросс-курсы всех этих валют. Кроме того, наверняка понадобятся и обратные курсы.

Но я более, чем уверен, что простым пересчетом курсов валют проблема не решится. Если у компаний разные функциональные валюты, то логично предположить, что и учетные политики у них тоже разные => в самом общем случае для каждой функциональной валюты надо будет иметь отдельный план счетов, проводки по которому придётся транслировать в план счетов с репортинговой валютой.

Задача, конечно, решаемая, но в структуре данных 1С — только «с нуля».

Собеседник

(30)
огромный сенкс за конструктивный комментарий.
. так мне сейчас не хватает этого «обсудить, поспорить» :)

Обратите своё внимание:  Аллигатор – стратегии торговли бинарными опционами

кросс-курсы — это обязательно. об этом подумал в первую очередь. :)

если интересно, по-позжее представлю архитектуру плана счетов и регистра бухгалтерии как это вижу я.

(31)
>. так мне сейчас не хватает этого «обсудить, поспорить» :)

Можешь по скайпу позвонить.

>если интересно, по-позжее представлю архитектуру плана счетов и регистра
>бухгалтерии как это вижу я.

Я столько видел доморощенных решений, то, честно говоря, совсем неинтересно. Но памятуя о том, что ни один человек не может знать всего, и я сам часто консультируюсь у узких специалистов в тех областях, в которых чего-то не знаю, то, конечно, я посмотрю, что ты там родишь: ошибки лучше купировать в начале пути.

Замечу, что сейчас все, кому не лень, пытаются делать решения по МСФО, а грамотных решений мало по той простой причине, что методологами обычно выступают либо финансовые директора компаний, либо отечественные аудиторы, которые начинают осваивать МСФО, которые работают только с трансформацией отчетности. Как правило, ни те, ни другие никогда не строили иерархической структуры планов счетов не только по МСФО, но и по РСБУ. Не потому, что не они не смогли бы, а потому что тогда автообновление 1С перестало бы работать. А коли нет практики, то всё придётся испытывать на своём горбу. Если у тебя есть грамотный постановщик, то ты проект сделаешь, если нет, то бессмысленно и начинать — лучше сразу звать Big Four, потому что в лучшем случае родится нечто под неопределённым названием «управленческий учет», который не будет иметь никакого отношения к МСФО. А, может, именно это тебе и надо? Опять-таки об аудите по МСФО можно забыть! :)

Как поменять валюту на Биномо: делаем это просто

Дело в том, что в КД2.0 источником данных может являться не только объект ИБ (документ, справочник, перечисление, счет и т.д.), но и абсолютно произвольные данные.
Рассмотрим пошагово на примере (пример очень простой, но общий смысл, думаю, будет ясен):
Задача — перенести остатки по складам из ТиС в УТ.
1. Настраиваем Правила Конвертации Объектов — справочники «Номенклатура» и «Склады».
2. Создаем еще одно ПКО — источник не указываем, а приемником выступает документ «Корректировка записей регистров».
2.1. Добавляем ПКС » -> Дата», т.е. источник — пустой, приемник — реквизит документа «Дата» и устанавливаем галку поиска.
2.2. Теперь добавляем таким же образом ПКС для движений документа по регистру «ТоварыНаСкладах» (как группу), и добавляем в этой группе ПКС для свойств регистра — Номенклатура, Склад и Количество.
3. Добавляем Правило Выгрзуки Данных — в качестве ПКО указываем наше свежесозданное правило, способ выборки — «Произвольный алгоритм». Тут мы можем творить чудеса.
Теперь займемся собственно получением данных. Для того, чтобы создался необходимый документ, мы должны указать источник данных. В нашем случае это будет ТаблицаЗначений. Соответственно, в событии «Перед обработкой» инициализируем нужные данные:

Эти брокеры дают вкусные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржи бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: